Zajęcia dodatkowe

 

Jesteśmy przekonani, że w każdym dziecku drzemie ogromny potencjał, a naszym zadaniem jest  pomoc wszystkim dzieciom w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.

W rozwijaniu indywidualnych, dziecięcych zdolności  pomaga pakiet zajęć dodatkowych:

RYTMIKA


 Rytmika “nie jest sztuką ani celem samym w sobie, ale jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem”. Emil Jaques Dalcroze stworzył metodę nauczania, która angażuje dziecko w sposób wszechstronny. Według Dalcroze’a rozwój dziecka przebiega przez jego ciało. To zmysł ciała zapoczątkowuje całą konstrukcję jego doznań psychicznych, pośredniczy pomiędzy innymi doznaniami, tworzy siłę wyobraźni i steruje pierwszym celowym działaniem i myśleniem.

 29.JPG

 

W zajęciach rytmiczno-muzycznych uczestniczą  dzieci ze wszystkich grup wiekowych, dwa razy w tygodniu. Ich celem jest zapoznanie dzieci z elementami  muzycznymi i literaturą muzyczną, ale  głównie rozbudzanie w dzieciach naturalnej kreatywności i twórczych zachowań, które uaktywniają  się poprzez zabawę, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki.

 

 

 

Podczas zajęć rytmiki dzieci  mają okazję do:

  • integracji z rówieśnikami
  • przezwyciężania nieśmiałości i wzmacniania poczucia własnej wartości
  • zainteresowania wspólną zabawą i eliminacji egocentryzmu
  • wzbogacenia się emocjonalnego
  • kształtowania rozwoju fizycznego /rytmika może być formą ruchowego usprawniania leczniczego
  • rozładownia nadmiaru energii
  • uwrażliwiania na piękno

 KONCERTY MUZYCZNE


28.JPG

Nasze przedszkolaki co miesiąc  uczestniczą w koncertach muzycznych  prowadzonych przez agencję muzyczną „Bella Muzyka”.

Organizowane u nas  koncerty  mają  na celu nie tylko zapoznanie dzieci z samą muzyką lecz również instrumentami, z których  się ona wydobywa, z ich  nazwami, budową, sposobem grania. Prezentowane fragmenty utworów muzyki klasycznej i wykonywane piosenki są przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci. Koncerty  mają formę opowieści słowno-muzycznych.  Ich różnorodna tematyka zapoznaje dzieci ze zjawiskami przyrody związanymi z porami roku, wprowadza w świat bajek, przybliża legendy, baśnie i zwyczaje polskie.

Dzieci aktywnie uczestniczą w koncertach biorąc udział w zabawach ruchowych ilustrujących muzykę, klaszcząc  i śpiewając piosenki.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


34.JPG

Na początku każdego roku szkolnego - we wrześniu  wszystkie nasze przedszkolaki przechodzą  wstępne  badania logopedyczne i na ich podstawie są kwalifikowane na  indywidualne  zajęcia logopedyczne. Terapia logopedyczna ma na celu: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień  w rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupkach, w formie zabawy.

W czasie zajęć  dzieci  wykonują  ćwiczenia usprawniające język, wargi i ćwiczenia oddechowe. Wyrabiają wrażliwość słuchową poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy. Prowadzone są także  ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek oraz wzbogacania zasobu słownictwa biernego i czynnego dzieci.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA


11.JPG

Dzieci z grupy 4,5 i 6-latków , dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach profilaktycznych z gimnastyki  ogólnorozwojowej   z elementami korektywy, które mają na celu przede wszystkim poprawę sprawności dzieci, czyli zwinności, równowagi, szybkości i siły oraz monitoring korekcji wad postawy. Zajęcia prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych dostosowanych indywidualnie do wieku i możliwości każdego dziecka. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne przybory i urządzenia sportowe np. woreczki, obręcze, szarfy, piłki. Podczas tych zajęć dzieci podnoszą  ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę.

 

ZAJĘCIA "MĄDREJ GŁÓWKI"

 

Zajęcia „Mądrej Główki” to 30 minut przeznaczone na gry, zabawy i radosne działania dzieci wspomagające ich rozwój umysłowy przede wszystkim w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.  

 

Podczas tych zajęć  wykorzystywane są elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. Dobrane odpowiednio zabawy uczą dzieci umiejętności logicznego myślenia, kształtują odporność emocjonalną na wysiłek umysłowy oraz budują pozytywny obraz siebie.

 

 Na zajęciach realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 

Orientacja przestrzenna-  kształtowanie świadomości własnego ciała, jego prawej i lewej strony, orientacji na kartce papieru.
Rytmy i rytmiczna organizacja czasu -  ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu i kontynuowaniu regularności, odczytywanie rytmu a następnie wyklaskiwanie go.
Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw - trening w przekładaniu zauważonych prawidłowości z jednej sytuacji w drugą.
Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów - ustalanie równoliczności dwóch zbiorów                w praktycznym działaniu, przeliczanie obiektów.
Klasyfikacja -  segregowanie i definiowanie figur geometrycznych, układanie szlaczków.
Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka -  rozwiązywanie zadań arytmetycznych jako przygotowanie do tego, co dzieci będą robiły w szkole;

 

Konstruowanie gier planszowych hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci.

 

 Harmonogram zajęć dodatkowych w bieżącym roku poznają Państwo niebawem