Deklaracja dostępności


 

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 7 Wróbelka Elemelka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://wrobelek-elemelek.com

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Nr 7 Wróbelka Elemelka

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. M. Kopernika 15

Telefon: (0-22) 755-78-29

Email: Dyrektor: przedszkole.wrobelek@gmail.com
          Sekretariat: przedszkolenr7@op.pl

Adres www:  http://wrobelek-elemelek.com

Data publikacji strony internetowej: 01. 12. 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30. 08. 2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

- brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,

- filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są Agnieszka Domańska oraz Magdalena Dziki.

Adres poczty elektronicznej: przedszkolenr7op.pl.

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: (0-22) 755-78-29.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

- Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać główną furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą zasuwkę na górze. Na teren placówki można wejść również boczną furtką.

- Do pomieszczeń Przedszkola Nr 7 Wróbelka Elemelka prowadzi wejście poprzedzone dwunastoma stopniami. Nie ma podjazdu ani windy umożliwiającej poruszanie się wózkiem.

- Aby wejść do budynku należy posłużyć się domofonem wprowadzając odpowiedni numer według legendy umieszczonej na drzwiach wejściowych. Drzwi odblokowywane są przez pracowników przedszkola.

- Budynek jest trzypoziomowy (poziom -1, 0 i 1) - posiada schody, brak windy.

- W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

- Brak jest toalety dla osób z zewnątrz oraz osób niepełnosprawnych.

- Przed budynkiem znajduje się parking dla trzech aut oraz barierka bezpieczeństwa.

- Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

- Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.