Informacje na temat opłat.

Drodzy Rodzice!

Wpłata na Radę Rodziców wynosi 40 zł. miesięcznie.

Wpłaty dokonujemy do 20-go każdego miesiąca, 

konto nr  06 8931 0003 0539 4247 4000 0001

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 7 im. Wróbelka Elemelka

W tytule imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

Wysokość opłat

  • za pobyt dziecka w przedszkolu- 1 zł za każdą godzinę ponad godziny realizacji podstawy programowej (8.00-13.00)
  • za wyżywienie dziecka- 10 zł za 1 dzień

Nie nalicza się opłat podczas nieobecności dziecka w przedszkolu

Uwaga!

Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą kart magnetycznych.

Nieodbicie karty powoduje automatyczne naliczanie godzin pobytu.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące opłat możemy uzyskać w sekretariacie przedszkola