Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 7 IM. WRÓBELKA ELEMELKA

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2019 ROKU

 

W SPRAWIE : WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 7 IM. WRÓBELKA ELEMELKA

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

ogłasza  przetarg (licytację) na najem lokalu – sali wielofunkcyjnej

znajdującej  się w budynku Przedszkola w Grodzisku Maz. przy ul.  Kopernika 15

na cele: prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci.

na okres od dnia 1 października  2019 r. do dnia 31 czerwca 2020 r.

Czas trwania najmu lokalu  wynosi 9 miesięcy.

Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu odbędzie się dwuetapowo:

- w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 12.09.2019r. do godziny 10.00, otwarcie ofert w  dniu 12.09.2019 r. o godz.11.00 .

Lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie (będzie wywieszona w siedzibie przedszkola  na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na parterze przy wejściu  głównym ) w dniu  12.09.2019 r. o godz.12.00   

- w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji godzinowej stawki czynszu w dniu 12.09.2019 r. o godzinie 13.00.

Przystępujący do przetargu, przed przetargiem zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w regulaminie przetargu i wzoru umowy najmu.

Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej   wrobelek-elemelek.com

Najemcy gminnych lokali użytkowych nie wywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.

Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie.

Obiekt przetargu można oglądać w dniach: 04.09 do 11.09.2019 r. w godzinach 1300-1400.

 Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Katarzyna Jedynak

tel. 22 755 78 29.

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach

 od 900-1500 pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Przedszkola. Koperta powinna być opisana następująco:

Przedszkole nr 7 im. Wróbelka Elemelka

w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kopernika 15

Oferta na : Prowadzenie zajęć dodatkowych  dla dzieci – rodzaj proponowanych zajęć

 

Stawka wywoławcza  łącznego czynszu za wynajmowany lokal wynosi 39 zł brutto za godzinę przeprowadzonych  zajęć.

Postąpienie wynosi minimum 1 zł.


REGULAMIN PRZETARGU znajduje się w dokumencie poniżej

 regulamin_konkursu_na_wynajem.pdf